Lønnsomme og konkurransedyktige reiselivsnæringer

Regjeringen ved Nærings- og handelsdepartementet har nå lagt frem den nye reiselivsmeldingen for Stortinget. Meldingen tar spesielt opp at den stadig sterkere internasjonale konkurransen om å dekke turistenes reiselyst, krever større tyngde og konsentrasjon i profilering og merkevarebygging av Norge som reisemål i utvalgte markeder og segmenter.

Norsk økonomi står overfor store utfordringer framover. For å opprettholde velferdsnivået, må verdiskapingen i fastlandsøkonomien øke betydelig, fordi
oljevirksomheten stagnerer. Det er mangel på arbeidskraft innen mange yrker. Økt verdiskaping må derfor skje med en mer effektiv anvendelse av arbeidskraften.

Reiselivsnæringene antas å ha potensial for videre vekst og verdiskaping. Erfaringene på 1990-tallet er imidlertid at verdiskapingen ikke har vært tilfredsstillende.
Næringene står således overfor krevende utfordringer i tiden framover.

I St.meld. nr. 41 for 1997-98 Næringspolitikk inn i det 21. århundret, har Regjeringen drøftet næringspolitikk for økt verdiskaping i årene fremover. St.meld. nr. 41 legger også rammen for politikken overfor reiselivsnæringene. Ved å legge fram en egen melding om reiselivsnæringene, ønsker Regjeringen å gå mer konkret inn på utfordringer og rammevilkår for økt verdiskaping i disse næringene.

St.meld. nr. 15

Nyheten er lagt inn av: Tilbake

© 1995 - 2020 Reisenett.no